jan 232017
 

Nytt tilbud til alle foreldre 
Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.
Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

 

http://www.bufdir.no/foreldrehverdag

 

 

jun 282016
 

nullmobbing_medium_bla.png

 

http://www.udir.no/nullmobbing/

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at nettstedet skal være lett tilgjengelige for barn, unge og foreldre.

Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge. Her har vi samlet noen råd.

 

 

aug 182015
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Labbetuss Barnehage er nå godkjent som trafikksikker barnehage.

Dere vil få mer informasjon på foreldremøtet 23.september kl 2000

 

Hilde

aug 082015
 

i dag på an.no står det en viktig sak om voksne i barnehagen. I Labbetuss har norm på 1 voksen på 3 barn under 3 år og 1 voksen på 6 barn over 3 år. Og det håper vi vi kan få fortsette med:)

 

http://www.an.no/nyheter/bodo/barnehager/barnehagene-trenger-okt-bemanning-kompetanse-og-storre-bredde/s/5-4-141244

Hilde

 

 

aug 072015
 

NY ORDNING – MODERASJON I FORELDREBETALING

INFORMASJON

Moderasjon i foreldrebetaling – Hvem kan søke?

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er fra 1. mai 2015 kroner 2 580 per måned.

Dette innebærer at alle som har lavere brutto husholdningsinntekt enn 473 000 kroner kan søke om moderasjon på foreldrebetalingen.

Fra 1.august 2015 har alle fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under 405 000 kroner rett på gratis kjernetid 20 timer per uke. Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har nestsiste og siste år i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart.

Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, men endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Hvordan søke?

Bruk det til enhver tid oppdaterte søknadsskjema som er på kommunens hjemmeside: www.bodo.kommune.no/barnehage.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Siste lønnslipp – for å dokumentere eventuelle inntekst endringer.

Må alle søke reduksjon på nytt fra august?

Som hovedregel varer søknaden for ett barnehageår av gangen.

Ved innføring 1. mai 2015 er selvangivelsen for 2014 tilgjengelig. Denne bør derfor brukes som dokumentasjon, og leveres med søknaden. Siden det er samme dokumentasjon som for barnehageåret 2015-2016, kan vedtak om foreldrebetaling fra mai 2015 vare til juli 2016.

Dersom barnet starter i barnehage mot slutten av barnehageåret, og ny selvangivelse er tilgjengelig kan denne benyttes som dokumentasjon. Dokumentasjonen blir da det samme som for neste barnehageår, og vedtak om foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn ett år.

Hva med de som ikke har en selvangivelse?

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må foreta en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende. Kommunen må opplyse foreldre om denne muligheten.

Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i foreldrebetalingen i løpet av barnehageåret fordi husholdningens sammensetning endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt med selvangivelse som dokumentasjon.

Det kan også bety at inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den er inneværende år. Dette kan være klart allerede ved barnehageårets start i august, eller det kan skje en endring i inntektssituasjonen underveis i barnehageåret. Kommunen foretar en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen, på lik linje som den gjør for dem som ikke har selvangivelse. For de som får en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret, tar kommunen imot søknader fortløpende.

Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetalingen skal per år maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Kommunen legger sammen personinntekt og kapitalinntekt som gjenfinnes på selvangivelsen(e) levert med søknaden. I tillegg må kommunen legge til eventuelle inntekter som søker har opplyst om, men som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Foreldrebetalingen per år skal ikke overstige 6 pst av dette totalbeløpet. Beløpet må derfor fordeles på antall betalingsmåneder.

Dersom en husholdning foregående år hadde person- og kapitalinntekt på 350 000 kr, skal ikke foreldrebetalingen utgjøre mer enn 350 000 kr * 6 % = 21 000 kr per år. Med 11 betalingsmåneder i barnehagen, er foreldrebetalingen per måned 1 909 kr.

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 pst. av det den betaler for det første barnet, altså 21 000 kr * 70 % = 14 700 kr per år, eller 1 336 per måned. For tredje eller flere barn skal husholdningen betale 50 pst. av det den betaler for første barn. Det betyr i dette eksempelet 21 000 * 50 % = 10 500 kr per år, eller 954 kr per måned.

Alle de som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med reduksjon som gjelder alle barn i barnehage som gjort over deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene. Dette betyr at foreldrebetalingen for en 4- eller 5- åring i en husholdning med person- og kapitalinntekt på 350 000 kroner, skal betale 1 909 kr * 25/45 = 1 061 kr per måned.

Hva hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er folkeregistrert?

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

Hvordan er forholdet mellom kommunen og de private barnehagene?

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Dere som foreldre søker direkte til kommunen, som ved innvilget søknad gir beskjed til din barnehage. Barnehagen skal da gi moderasjon direkte på foreldrebetalingen. Den private barnehagen blir kompensert gjennom overføringer fra kommunen.

 

mar 112015
 

I Går markerte vi den nasjonale Barnehagedagen her i Labbetuss.

Alle mann dro vi til Maskinisten kl 0900. Pinnebrød, fiskekakeburger, kakao og skjønne smil ble med i sekken.
Med Friluftlivets år (2015) og slagordet «Vi vil ut» med oss, koste vi oss ute hele dagen:)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

okt 312010
 

 

Labbetuss Barnehage SA er en privatdrevet barnehage som ligger nært sentrum av Bodø. Vi har flotte nærområder som vi besøker, Bodøsjøen, Rensåsparken, 4-H gården, Nordlandshallen og Flymuseet, for å nevne noen.

Vi har plass til ca 28 barn i alderen 1-6 år. Solsia er småbarnsavdeling med barn i alderen 0-3 år. Månetoppen har barn i alderen 2-6 år.

1.1.2013 ble barnehagen til et SA. Det betyr at barnehagen er registrert som et samvirkeforetak der forledrene er medlemmer av foretaket. I tillegg er det representanter fra foreldregruppen som sitter i styret til foretaket. Vil du vite mer om barehagens drift og vedtekter kan du klikke på fanen øverst på siden.