Vedtekter

 

Vedtekter for Labbetuss Barnehage SA
i henhold til Lov om barnehager § 7.

 1. Eierforhold
  Labbetuss Barnehage SA er en selveiende økonomisk forening med adresse:

 

Labbetuss Barnehage SA

Sivert Nielsensgate 70,

8007 Bodø.

 

Barnehagen er organisert som et SA, altså ett samvirkeforetak.

Driften skjer gjennom foreldre som er valgt inn i barnehagens styre.

Styret er et eget organ, med egne vedtekter.

 1. Formål

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om Barnehager §1 Formål.


Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

 1. Opptaksmyndighet og samordnet opptaksprosess i kommunen – barnehageloven§ 12
  Labbetuss barnehage deltar i samordnet opptak i regi av Bodø kommune.
  Vedtatte opptakskriterier er:
 1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne
 2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak
 3. Barn som har søsken i barnehagen hvor det søkes plass
 4. Barn som ikke faller inn under overnevnte kriterier tildeles plass etter alder.
  – Det kan gis prioritet ved opptak til barn som tilhører nærmiljøet.
 1. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
  1) Barn som er tildelt plass i barnehagen, beholder plassen ut barnehageåret.
  2) Det er to -2- måneder oppsigelse på barnehageplassen. Oppsigelsene skal være skriftlig og stilles til barnehagen. Oppsigelsestiden løper fra den første i påfølgende måned, etter innlevert oppsigelse. Det betales for plassen i oppsigelsestiden, så fremst plassen ikke fylles før. I perioden 1. mai til 15. august er plassene bindene. Skjønn kan vises.
  3) Hovedopptaket for ledige plasser skal være ferdig innen 15. mai (avhengig av kommunen)
  4) Søknadsfrist er 15. feb.
 2. Fastsettelse av foreldrebetaling

Barnehagens makspris reguleres av sentrale myndigheter. Styret /eier kan fastsette foreldrebetalingen lavere enn gjeldene priser.

Det gis søskenmoderasjon etter gjeldende lover.

 

Det kreves betaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri under forutsetning av at barnet har hatt 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.

Ved oppstart og slutt i barnehagen, blir betalingen avregnet i dagsatser (månedssatsen er 21 virkedager).

 

Ved for sent henting av barnet, påbeløper kr. 250,- pr. kvarter etter åpningstid.

 

Kostpenger fastsettes av styret og dekker all mat som serveres i barnehagen.

Hvis foreldrebetalingen uteblir, opphører barnehagetilbudet etter 1 muntlig og 1 skriftlig advarsel. En slik avgjørelse tas i styret.

Alle priser er vedtatt av Styret i Labbetuss Barnehage SA.

 

 1. Dugnad og foreldresamarbeid
  Det forventes at foreldrene stiller til dugnad hvert barnehageår. Dugnadsleder fordeler dugnaden mellom foreldrene, slik at alle får ca likt antall timer. Hvis man er forhindret eller takker nei til dugnad tre ganger blir man pålagt ett gebyr på 750,-.

 

 1. Leke- og oppholdsareal
  Barnehagen er godkjent med et nettoareal på 175 m2. Dette utgjør ca. 6,5 m2 pr. barn, både over og under 3 år. Uteareal er 790 m2.

Barnehagen har totalt plass til 38 ekvivalenter for barn  i alderen 1-6 år. Maksimalt 28-30 barn.

 

 

 1. Åpningstid, planleggingsdager og ferie
  Barnehagen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Lørdager, søndager og helligdager er barnehagen stengt. Julaften, nyttårsaften og onsdag i stille uke (før påsken) har barnehagen redusert åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 12.00.

 

Barnehageåret starter mandag uke 33. I løpet av barnehageåret er barnehagen stengt i 5 dager grunnet planlegging for de ansatte. 3 dager i uke 33, de andre 2 dagene fordeles etter behov. Disse to planleggingsdagene fastsettes før uke 33.

Barna skal ha 4 uker ferie, derav minst 14 dager sammenhengende i perioden uke 26 til 32. Det kreves foreldrebetaling i 11 måneder, forutsatt at barnet har hatt 4 uker ferie.

 1. Kommunal støtte / rammetilskudd
  Med utgangspunkt i barnehagelovens § 14 – kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager med tilhørende forskrift- utmåles barnehagens rammetilskudd.
 2. Samarbeidsutvalg og Foreldreråd

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha foreldreråd og ett samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barn og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Styrer er ansvarlig for å legge til rette for foreldremedvirkning angående barnehagens virksomhet.

Samarbeidsutvalg består av eiere, foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I Labbetuss er eier og forelder samme person.

SU i Labbetuss Barnehage består av

* 1 representant valgt av de ansatte

* 1 representant valgt av foreldrene

* Styrer/ daglig leder er referent. Styrer har uttale, møte og forslagsrett, men ingen stemmerett.

SU representanter velges for 2 år.

Møte i SU avholdes ved behov.

 

 1. HMS
  Barnehagen skal foreta interkontroll etter gjeldende regler og forskrifter, når det gjelder krav om helse, miljø og sikkerhet.
 2. Medisinering av barn
  Vi gir ikke barn medisin/antibiotika i løpet av barnehagedagen, med mindre barnet er kronisk syk og er avhengig av medisin for å kunne fungere. Eksempel er diagnoser som astma, diabetes o.l. I de tilfeller vi inngår avtale om medisinering, skal foreldre gi barnehagen skriftlig fullmakt på dette forholdet. Barnehagen har rett til å fraskrive seg ansvaret for medisinering.

Ellers følger vi Helse- og omsorgsdepartementets og kunnskapsdepartementets retningslinjer for legemiddelhåndtering.

 

 

 1. Foreldremøter/ samtaler

Det avholdes ett foreldremøte/ Foreldreråd på høsten. Årsmøtet finner sted på våren.

Foreldresamtaler avholdes på høsthalvåret for alle barn, på våren er det valgfritt møte.

Skolebegynneres foreldre har overgangsamtale mellom barnehage og skole i april jmf Rammeplanen §5.1 “Samarbeid mellom barnehage og skole”

 

 

 1. Taushetsplikt

Personalet i barnehagen har taushetsplikt i henhold til “Lov om barnehager” og “Forvaltningsloven”. Taushetsplikten gjeler alle som hever lønn eller utfører arbeid i barnehagen.

Opplysningsplikten, jmf §22 i Barnehageloven, opphever taushetsplikten i særskilte tilfeller.

§ 22.Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 1. Politi attest

I tråd med Lov om barnehager §19 og vår HMS må alle som er i barnehagen for å arbeide med barna ha gyldig politiattest.

§ 19.Politiattest

Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

 1. Tuberkulosekontroll

Jmf. Lov om Barnehager §23. Helsekontroll av barn og personalet

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

 

 1. Forsikring

Alle barn og voksne er ulykkesforsikret så lenge de har plass i barnehagen.

Tap av utstyr og skade på utstyr må dekkes av familiens egen hjemmeforsikring.

 

Vedtatt på styremøte, 28/05 2015 – HL Endring 16.03-16-HL/ 23.03-17-HL