Vedtekter

Vedtekter for Labbetuss Barnehage SA
i henhold til Lov om barnehager § 7.

1. Eierforhold
Labbetuss Barnehage SA er en selveiende økonomisk forening med adresse:

Labbetuss Barnehage SA
Sivert Nielsensgate 70,
8007 Bodø.

Barnehagen er organisert som et SA, altså ett samvirkeforetak.
Driften skjer gjennom foreldre som er valgt inn i barnehagens styre.
Styret er et eget organ, med egne vedtekter.

2. Formål
Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om Barnehager §1 Formål.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

3. Opptaksmyndighet og samordnet opptaksprosess i kommunen – barnehageloven§ 12
Labbetuss barnehage deltar i samordnet opptak i regi av Bodø kommune.
Vedtatte opptakskriterier er:
a) Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne
b) Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenesten § 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har prioritet ved opptak
c) Barn som har søsken i barnehagen hvor det søkes plass
d) Barn som ikke faller inn under overnevnte kriterier tildeles plass etter alder.
– Det kan gis prioritet ved opptak til barn som tilhører nærmiljøet.

4. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist
1) Barn som er tildelt plass i barnehagen, beholder plassen til skolestart.
2) Det er to -2- måneder oppsigelse på barnehageplassen. Oppsigelse meldes via hjemmesiden til Bodø Kommune. Oppsigelsestiden løper fra den første i påfølgende måned, etter innlevert oppsigelse. Det betales for plassen i oppsigelsestiden, så fremst plassen ikke fylles før. I perioden 1. mai til 15. august er plassene bindene. Skjønn kan vises.
3) Hovedopptaket for ledige plasser skal være ferdig innen 15. mai (avhengig av kommunen)
4) Søknadsfrist er 15. feb.

5. Fastsettelse av foreldrebetaling
Barnehagens makspris reguleres av sentrale myndigheter. Styret /eier kan fastsette foreldrebetalingen lavere enn gjeldene priser.
Det gis søskenmoderasjon etter gjeldende lover.

Det kreves betaling for 11 måneder. Juli er betalingsfri under forutsetning av at barnet har hatt 4 uker ferie i løpet av barnehageåret.
Ved oppstart og slutt i barnehagen, blir betalingen avregnet i dagsatser (månedssatsen er 21 virkedager).

Ved for sent henting av barnet, påbeløper kr. 250,- pr. kvarter etter åpningstid.

Kostpenger fastsettes av styret og dekker all mat som serveres i barnehagen.
Hvis foreldrebetalingen uteblir, opphører barnehagetilbudet etter 1 muntlig og 1 skriftlig advarsel. En slik avgjørelse tas i styret.

Alle priser er vedtatt av Styret i Labbetuss Barnehage SA.

6. Dugnad og foreldresamarbeid

Foreldregruppen i Labbetuss arrangerer dugnad 1-2 ganger i året.

Det er ønskelig at foreldre/ foresatte / andre møter til arrangementet, til det beste for barna.

7. Leke- og oppholdsareal
Barnehagen er godkjent med et nettoareal på 175 m2. Dette utgjør ca. 4 m2 pr. barn over 3 år og 5,3 under 3 år. Uteareal er 790 m2.

8. Åpningstid, planleggingsdager og ferie
Barnehagen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Lørdager, søndager, helligdager og Julaften er barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag i stille uke (før påsken) har barnehagen redusert åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 12.00.
Romjul (uke 52 eller 53) har barnehagen redusert åpningstid 07.15-15.45.
I ukene 29 og 30 kan det, ved behov for forsvarlig bemanning jmf bemanningsnorm, bli 1 time redusert åpningstid. Åpningstiden skal avklares med foresatte til barna som er i barnehagen i perioden.

Barnehageåret starter mandag uke 33. I løpet av barnehageåret er barnehagen stengt i 5 dager grunnet planlegging for de ansatte. 3 dager i uke 33, de andre 2 dagene fordeles etter behov. Disse to planleggingsdagene fastsettes før uke 33.
Barna skal ha 4 uker ferie, derav minst 14 dager sammenhengende i perioden uke 26 til 32. Det kreves foreldrebetaling i 11 måneder, forutsatt at barnet har hatt 4 uker ferie.

9. Kommunal støtte / rammetilskudd
Med utgangspunkt i barnehagelovens § 14 – kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager med tilhørende forskrift- utmåles barnehagens rammetilskudd.

10. Samarbeidsutvalg og Foreldreråd
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha foreldreråd og ett samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldre/ foresatte til alle barn og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Styrer er ansvarlig for å legge til rette for foreldremedvirkning angående barnehagens virksomhet.
Samarbeidsutvalg består av eiere, foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I Labbetuss er eier og forelder samme person.
SU fastsetter Årsplanen.
SU i Labbetuss Barnehage består av
* 1 representant valgt av de ansatte
* 1 representant valgt av foreldrene
* Styrer/ daglig leder er referent. Styrer har uttale, møte og forslagsrett, men ingen stemmerett.
SU representanter velges for 2 år.
Møte i SU avholdes ved behov.

11. HMS
Barnehagen skal foreta interkontroll etter gjeldende regler og forskrifter, når det gjelder krav om helse, miljø og sikkerhet.

12. Medisinering av barn
Vi gir ikke barn medisin/antibiotika i løpet av barnehagedagen, med mindre barnet er kronisk syk og er avhengig av medisin for å kunne fungere. Eksempel er diagnoser som astma, diabetes o.l. I de tilfeller vi inngår avtale om medisinering, skal foreldre gi barnehagen skriftlig fullmakt på dette forholdet. Barnehagen har rett til å fraskrive seg ansvaret for medisinering.
Ellers følger vi Helse- og omsorgsdepartementets og kunnskapsdepartementets retningslinjer for legemiddelhåndtering.

13. Foreldremøter/ samtaler
Det avholdes ett foreldremøte/ Foreldreråd på høsten. Årsmøtet finner sted på våren.
Foreldresamtaler avholdes på høsthalvåret for alle barn, på våren er det valgfritt møte.
Skolebegynneres foreldre har overgang samtale mellom barnehage og skole i april jmf Rammeplanen §5.1 “Samarbeid mellom barnehage og skole”

14. Taushetsplikt
Personalet i barnehagen har taushetsplikt i henhold til “Lov om barnehager” og “Forvaltningsloven”. Taushetsplikten gjeler alle som hever lønn eller utfører arbeid i barnehagen.
Opplysningsplikten, jmf §22 i Barnehageloven, opphever taushetsplikten i særskilte tilfeller.
§ 22.Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

15. Politi attest
I tråd med Lov om barnehager §19 og vår HMS må alle som er i barnehagen for å arbeide med barna ha gyldig politiattest.
§ 19.Politiattest
Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

16. Tuberkulosekontroll
Jmf. Lov om Barnehager §23. Helsekontroll av barn og personalet
Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

17. Forsikring
Alle barn og voksne er ulykkesforsikret så lenge de har plass i barnehagen.
Tap av utstyr og skade på utstyr må dekkes av familiens egen hjemforsikring.

Vedtatt på styremøte, 28/05 2015 – HL Endring 16.03-16-HL/ 23.03-17-HL/ 20/03-19 HL